Zákaznická podpora > slovník základních pojmů

Slovník základních pojmů


Centralizované zásobování teplem (CZT)

Otopná soustava
Primární rozvody
Sekundární rozvody
Vnitřní rozvody
Odběrné místo
Výměníková stanice
Domovní předávací stanice
Patní měřič
Podružný měřič tepla
Denostupeň
Tepelné ztráty
Měrné ukazatele spotřeby
Podlahová plocha a započitatelná podlahová plocha
Kalkulace ceny
Předběžná cena
Cenové ujednání a platební kalendář
Konečná cenaCentralizované zásobování teplem (CZT)

Výroba, rozvod a dodávka tepla pro vytápění a přípravu TV z blokových kotelen.

Otopná soustava

Zařízení pro regulaci a rozvod tepla a TV v objektech. Skládá se z potrubní sítě, regulace, otopných těles, atp., případně i ze zdroje tepla.

Primární rozvody

Zařízení pro dodávku tepla do předávací stanice, obvykle v majetku dodavatele.

Sekundární rozvody

Rozvody za předávací stanicí.

Vnitřní rozvody

Rozvodná síť uvnitř objektu. Vnitřní rozvody jsou ve vlastnictví a správě majitele domu.

Odběrné místo

Odběrné místo (OM) je místem, kde dochází k předání tepelného média. V tomto místě přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví koncového odběratele.

Výměníková stanice

Výměníková stanice upravuje parametry teplonosného média, čímž zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky tepla a teplé vody dle schválených parametrů. Bezpečnost je zajištěna tím, že teplonosné médium s vysokými teplotami a tlakem není přímo propojeno s okruhy na dodávku tepla a teplé vody. Teplo je předáváno ve výměníku, kde dochází k ohřevu v místě styku.

Parametry dodávek jsou dodržovány prostřednictvím regulace na základě měřící a regulační techniky, která reflektuje venkovní teplotu.

Domovní předávací stanice

Domovní předávací stanice je umístěna na vstupu do objektu zásobeného teplem. Na DPS lze upravovat parametry dodávek dle požadavků odběratele.

Patní měřič

Patní měřiče jsou umístěny na patě objektu. Jedná se o fakturační měřidla, která jsou zpravidla v majetku dodavatele. Fakturovaná spotřeba tepelné energie vychází z hodnot naměřených těmito měřidly.

Podružný měřič tepla

Podružné měřidlo slouží pro měření spotřebovaného tepla a TV uvnitř části zásobovaného objektu. Toto měřidlo není v majetku dodavatele a nemůže sloužit jako fakturační, jelikož nemusí vykazovat skutečnou spotřebu.

Denostupeň

Denostupeň je hodnota stanovená rozdílem mezi průměrnou vnitřní teplotou (tis) v domě a teplotou venkovní (tes) vynásobená počtem dnů otopného období.

D = (tis - tes) . d

Denostupňová metoda je jedním z náhradních způsobů vyhodnocení dodávky tepelné energie a je využívána v případě poruchy či nevěrohodnosti měřícího zařízení.

Tepelné ztráty

Tepelné ztráty označují nevyužitou část tepelné energie od místa výroby až po místo spotřeby. Výši ztrát může odběratel ovlivnit mj. vyregulováním otopné soustavy.

Měrné ukazatele spotřeby

Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie vykazují množství tepelné energie vztažené na 1 m2 vytápěné plochy či 1 m3 ohřáté TV.

Podlahová plocha a započitatelná podlahová plocha

Podlahovou plochou se rozumí plochy bytových i nebytových prostor vyjma teras, lodžií, balkónů a ostatních prostor, které jsou umístěny mimo byt. (blíže viz vyhláška MMR 372/2001 Sb.)

Započitatelná podlahová plocha je plocha vynásobená koeficienty dle zmíněné vyhlášky. Při výpočtu započitatelné podlahové plochy jsou zohledněny faktory, jakými jsou výška stropů či jejich zkosení.

Údaje o podlahové a započitatelné podlahové ploše jsou uvedeny ve smlouvě a vychází z údajů obdržených od odběratele. Dodavatel z těchto údajů vychází při vyúčtování dodávek tepelné energie. Dodavatel nemá možnost ověřit si pravdivost těchto údajů.

Kalkulace ceny

Výpočet ceny předběžné či konečné kalkulované dodavatelem v souladu s platnými cenovými předpisy.

Předběžná cena

Cena předběžná je cena za 1 GJ tepelné energie stanovená na základě předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a předpokládaného množství tepelné energie v daném kalendářním roce. 

Cenové ujednání a platební kalendář

Cenové ujednání a platební kalendář tvoří přílohu smlouvy a obsahují náklady na dodávku tepelné energie (předběžná cena za 1 GJ bez DPH, zákonná sazba DPH a předběžný roční odběr tepelné energie), případně také náklady na pitnou vodu na přípravu TV (ta je pouze přefakturovávána).

Tyto předpisy upravují výši zálohových plateb. Oba dokumenty jsou každoročně aktualizovány.

Konečná cena

Je cena za 1 GJ tepelné energie, která je zpracována po skončení regulovaného období, a je stanovena na základě konečných, skutečných ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a skutečného množství tepelné energie. 


 

 

 

 

 

 

zpět nahoru

© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX