Zákaznická podpora > často kladené dotazy

Často kladené dotazy


Otopné období

  Co je otopné období a jak dlouho trvá?

Cena dodávek tepelné energie
  Co je cenová lokalita a jak je vymezena?
  Jak se kalkuluje cena tepelné energie?
  Může dodavatel na odběrateli požadovat zálohy na dodávky tepelné energie?
  Které ekonomicky oprávněné náklady lze zahrnout do ceny tepelné energie?
  Může dodavatel odběrateli kromě ceny tepelné energie fakturovat další náklady?
  Jak jsou stanoveny zálohové platby za tepelnou energii?
  Kdo provádí kontrolu cen tepelné energie?
  Je dodavatel tepelné energie povinen předkládat odběrateli kalkulaci ceny?

Reklamace ceny a vyúčtování dodávek tepelné energie
  Kdy a jakým způsobem může odběratel uplatnit reklamaci ceny a vyúčtování dodávky tepelné energie?  
  Na koho se může odběratel obrátit v případě sporu?

Omezení dodávek tepelné energie a teplé vody
  Kdy dochází k přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie a teplé vody?

Měření a rozúčtování dodávek tepelné energie
  K čemu slouží tzv. patní měřiče tepla?
  Proč jsou měřidla demontována a jak se v takovém případě stanoví odebrané množství tepla?
  Podle jakého principu se provádí rozúčtování teplé vody (TV)?

Výpočet spotřeby tepla z dodávek plynu
  Jakým způsobem se vypočítává spotřeba tepelné energie z dodávek plynu?

Venkovní potrubní systémy vs. vnitřní rozvody
  Co je majetkem dodavatele a za co odpovídá majitel domu?

Odpojování odběratelů od systémů centralizovaného zásobování teplem
  Proč k odpojování odběratelů od CZT dochází?

Snížení spotřeby tepelné energie
  Jakými způsoby lze snížit celkovou spotřebu tepelné energie?

 

Otopné období

Co je otopné období a jak dlouho trvá?

Otopné období začíná dnem 1. září a končí 31. května, jak je vyspecifikováno ve vyhlášce č. 194/2007 Sb. a také ve smlouvě na dodávku tepelné energie.

Dodávka topné vody pro ÚT probíhá v tomto období, pokud průměrná venkovní teplota klesne ve dvou dnech po sobě jdoucích pod + 13 ºC a není-li reálný předpoklad, že v brzké době teplota stoupne. Dojde-li k vystoupání venkovní teploty ve dvou dnech po sobě jdoucích nad +13 ºC a není-li předpoklad poklesu teploty, dodávka končí. Na základě písemného požadavku odběratele může být dodávka realizována i mimo obvyklou dobu.

Údaje o trendu vývoje venkovní teploty jsou přebírány od Českého hydrometeorologického ústavu.


Cena dodávek tepelné energie

Co je cenová lokalita a jak je vymezena?

Cenová lokalita je taková lokalita, pro kterou je prováděna jedna kalkulace ceny tepelné energie. Cenové lokality si pro svá provozovaná zařízení určuje dodavatel a v rámci těchto lokalit kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s cenovými předpisy. Určení cenové lokality může být v průběhu kalendářního roku změněno pouze při vzniku, změně nebo zániku vlastnických či jiných uživatelských práv k tepelným zařízením nebo při jejich rekonstrukci, která má bezprostřední dopad na stávající cenovou lokalitu

Společnost 4-Energetická, a.s. má v současnosti jednu cenovou lokalitu.

Jak se kalkuluje cena tepelné energie?

Při tvorbě cen tepelné energie, které jsou regulovány formou tzv. věcně usměrněných cen, je dodavatel zavázán dodržovat následující postup:

V průběhu regulovaného (kalendářního) roku platí odběratelé dodanou tepelnou energii ve výši tzv. předběžných cen tepelné energie, které obsahují předpokládanou (očekávanou) výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, předpokládanou (očekávanou) výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk a DPH v zákonné výši.

Po ukončení regulovaného (kalendářního) roku provede dodavatel tepla tzv. výslednou kalkulaci ceny, která obsahuje skutečnou výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, skutečnou výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk, DPH a skutečné množství dodané tepelné energie za regulovaný rok. Provedením výsledné kalkulace jsou získány tzv. výsledné ceny tepelné energie, na základě kterých dodavatel provede vyúčtování dodané tepelné energie za uplynulý kalendářní rok s jednotlivými odběrateli.

Dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie platným pro příslušný kalendářní rok.

Může dodavatel na odběrateli požadovat zálohy na dodávky tepelné energie?

Dodavatel tepelné energie je povinen dle § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s odběratelem tepelné energie písemnou smlouvu o dodávce tepelné energie. Jednou z povinných náležitostí této smlouvy je ujednání o ceně stanovené v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou tepelnou energii včetně záloh.

Dodavatel má právo požadovat po odběrateli zálohy jako dílčí platby ročního plnění dodávky tepelné energie.

Výše záloh je vyspecifikována smluvně v cenovém ujednání a platebním kalendáři, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy a které jsou každoročně aktualizovány.

Jak jsou stanoveny zálohové platby za tepelnou energii?

Společnost 4-Energetická v souladu s uzavřenou smlouvou zasílá každoročně Oznámení o ceně předběžné. Oznámení o ceně předběžné obsahuje cenu předběžnou, zákonnou výši DPH a předpokládanou výši spotřeby tepelné energie, případně také předpokládanou spotřebu vody na ohřev.

Předpokládaná výše odebrané tepelné energie vychází z průměru posledních tří fakturovaných spotřeb tepelné energie.

Zasílaný dokument slouží jako podklad pro případnou úpravu výše zálohových plateb ze strany odběratele v položce předpokládaná spotřeba. Na základě ceny předběžné, zákonné výše DPH a předpokládané výše spotřeby tepelné energie je vypracováno cenové ujednání a platební kalendář.

Které ekonomicky oprávněné náklady lze zahrnout do ceny tepelné energie?

Ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie dle § 2 odst. 7 písmeno a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jsou takové náklady, které jsou nezbytné pro výrobu anebo rozvod tepelné energie. Tyto náklady jsou dále specifikovány v příloze č. 1 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a vycházejí z účetnictví dodavatele tvořeného v souladu s Českými účetními standardy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomicky oprávněné náklady lze rozdělit na dvě základní skupiny: proměnné a stálé. Proměnné ekonomicky oprávněné náklady tvoří zejména náklady na palivo, elektřina pro výrobu nebo rozvod TE, technologická voda, atp. Výše proměnných nákladů v ceně tepelné energie je přímo závislá na množství dodané tepelné energie. Stálé ekonomicky oprávněné náklady jsou tvořeny zejména náklady na opravy, odpisy, nájmem, finančním leasingem, režijními náklady, úroky z úvěru, mzdovými náklady a zákonným pojištěním. Jejich výše v ceně tepelné energie není přímo závislá na množství tepelné energie.

Veškeré dodavatelem uplatňované ekonomicky oprávněné náklady související s výrobou nebo rozvodem tepelné energie musí být zahrnuty do ceny tepelné energie. Dodavatel není oprávněn fakturovat některé náklady související s dodávkou tepelné energie samostatně, takový postup by byl v rozporu s platnými cenovými předpisy.

Může dodavatel odběrateli kromě ceny tepelné energie fakturovat samostatně některé další náklady související s výrobou nebo rozvodem?

Obecně závazná pravidla pro kalkulaci cen tepelné energie jsou stanovena v cenovém rozhodnutí ERÚ. Dodavatel má povinnost zahrnovat veškeré uplatňované náklady související s výrobou nebo rozvodem tepelné energie do kalkulace ceny tepelné energie. Dodavatel není oprávněn uplatňovat některé náklady související s výrobou nebo rozvodem tepelné energie samostatně, a to ani v případě dohody dodavatele s odběratelem, tímto jednáním by se dodavatel dopustil porušení cenových předpisů, resp. cenového rozhodnutí.

Kdo provádí kontrolu cen tepelné energie?

Kontrolu cen tepelné energie provádí Energetický regulační úřad jako cenový kontrolní orgán ve smyslu § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. ERÚ kontroluje dodržování energetického zákona a zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Je dodavatel tepelné energie povinen předkládat odběrateli kalkulaci ceny?

V současnosti žádný právní předpis neukládá dodavateli povinnost předkládat kalkulaci ceny tepelné energie svým odběratelům, není-li tato povinnost sjednána smluvně. Předložená struktura kalkulace závisí na dodavateli. Společnost 4-Energetická, a.s. předkládá kalkulaci ceny svým odběratelům v členění na proměnné náklady, stálé náklady a zisk.

Předkládáme-li jako dodavatel kalkulaci ceny tepelné energie cenovým kontrolním orgánům, předkládáme ji ve struktuře a obsahu podle účinného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.


Reklamace ceny a vyúčtování dodávek tepelné energie

Kdy a jakým způsobem může odběratel uplatnit reklamaci skutečné ceny a vyúčtování konečných nákladů za dodávky tepelné energie?

Reklamační období společnosti 4-Energetická, a.s. je stanoveno smluvně a je k nalezení v příslušném článku smlouvy.

Reklamaci může odběratel uplatnit písemně na adrese:

4-Energetická, a.s.
Táborská 500/30, 140 45 Praha 4

E-mailem: info@4-energeticka.cz

Prostřednictvím kontaktního formuláře: www.4-energeticka.cz/path/kontakt

případně osobně v sídle společnosti (viz výše).

Na koho se může odběratel obrátit v případě sporu?

Práva odběratelů při řešení sporů ohledně dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování řeší zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně zákonů v platném znění.

Odběratel se může v případě sporu obrátit na níže uvedené kontrolní orgány:

Energetický regulační úřad
Adresa: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 564 578 666
E-mail: eru@eru.cz 
Adresa webových stránek: www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Adresa: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Telefon: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
Adresa webových stránek: www.mpo.cz

Státní energetická inspekce
Adresa: Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 224 907 340
E-mail: posta@sei.gov.cz
Adresa webových stránek: www.cr-sei.cz


Omezení dodávek tepelné energie a teplé vody

Kdy dochází k přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie a teplé vody?

Omezení dodávky ÚT se přednostně provádí tak, aby byla dodržena tepelná stabilita místností (+15°C), pokud to současný technický stav technologie tepelného zdroje umožňuje. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku v nezbytném rozsahu v níže uvedených případech:

 • Při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů.
 • Při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku.
 • Při provádění plánovaných a s odběratelem odsouhlasených rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, pokud jsou oznámeny odběrateli 15 dní předem.
 • Při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin.
 • Při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli.
 • Při nedodržení povinností odběratele podle ustanovení § 77 odst. 4. energetického zákona.
 • Při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou.
 • Jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů tepelné energie.
 • Při neoprávněném odběru ve znění ustanovení § 89 energetického zákona.

Dále pak může dodavatel dodávku omezit či přerušit:

 • Při nedostatku zdrojů médií pro výrobu tepelné energie z důvodů neležících na straně dodavatele (regulační stupně, apod.) nebo při živelné pohromě.
 • Z důvodu neplnění odběratele příslušných platebních ujednání smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním na možnost přerušení dodávky tepelné energie.

Plánované odstávky má dodavatel povinnost hlásit odběrateli ve lhůtě 15 dnů před začátkem odstávky. Tyto odstávky jsou určeny pro provádění oprav a údržby technologie.


Měření a rozúčtování dodávek tepelné energie

K čemu slouží tzv. patní měřiče tepla?

Patní měřiče tepla jsou zpravidla ve vlastnictví dodavatele. Měřiče jsou pravidelně zkoušeny a úředně ověřovány. Fakturovaná spotřeba vychází z údajů naměřených dle těchto měřidel. Dodavatel je osazuje u spotřebitele na vlastní náklad a stejně tak je na své náklady udržuje a v případě poruchy vyměňuje. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti naměřených údajů, může požádat o kontrolu příslušného měřidla. Je-li na měřícím zařízení zjištěna závada, hradí veškeré náklady na kontrolu dodavatel. V případě, že se závada neprokáže, jdou veškeré náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřidla za odběratelem.

Proč jsou měřidla demontována a jak se v takovém případě stanoví odebrané množství tepla?

Měřidla jsou demontována zejména z důvodů pravidelného ověřování nebo v případě poruchy. Ověřování měřidel se dle vyhlášky č. 345/2002 Sb. provádí každé čtyři roky V případě sejmutí měřidla  je množství tepelné energie stanoveno součtem hodnot odebraného množství  tepelné energie dle měřidla původního a nového. Není-li v případě demontování měřidla  možné zajistit odpovídající náhradní měřidlo, je množství odebrané tepelné energie stanoveno jako v případě poruchy měřidla náhradními způsoby vyhodnocení dodávek.

Podle jakého principu se provádí rozúčtování teplé vody (TV)?

Spotřeba teplé vody se měří ve většině případů u tepelného zdroje, a to u výměníkové stanice, či plynové kotelny. Tam je umístěno hlavní měřidlo a z něj se získá celková hodnota odběru. Rozúčtování na jednotlivá odběrná místa se provádí dle odečtu na podružných měřidlech umístěných v budovách.

Fakturované množství vody se vypočítává v souladu s vyhláškou 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření a dále s vyhláškou 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.


Výpočet spotřeby tepla z dodávek plynu

Jakým způsobem se vypočítává spotřeba tepelné energie z dodávek plynu?

Výpočet spotřeby tepelné energie se provádí dle standardního vzorce, který zahrnuje účinnost kotle (podíl využité energie k vložené energii, méně než 100%), koeficient přepočtu (technická konstanta - v ČR ve výši 0,9947 - závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku, teplotě a umístění plynoměru), spalné teplo (průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období, vypočítává se ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676, v ČR ve výši 10,5475 kWh/m³).
 

Venkovní potrubní systémy vs. vnitřní rozvody

Co je majetkem dodavatele a za co odpovídá majitel domu?

My jako dodavatel jsme vlastníkem všech venkovních potrubních systémů dopravujících teplou vodu pro otop a teplou vodu až k odběrnému místu, od tohoto místa jsou veškeré rozvody označovány za vnitřní, a jsou ve správě a vlastnictví majitele domu.


Odpojování odběratelů od systémů centralizovaného zásobování teplem

Proč k odpojování odběratelů od CZT dochází?

V případě nespokojenosti s výší ceny dodávané tepelné energie má odběratel možnost vypovědět stávající smluvní vztah dle příslušného ustanovení smlouvy a zřídit vlastní zdroj tepelné energie (nejčastěji plynové domovní kotelny).

V případě úvah o vybudování vlastního tepelného zdroje je nutné, aby odběratel zvážil veškeré náklady, které se s výrobou a rozvodem tepelné energie pojí. Nelze kalkulovat pouze s náklady na palivovou složku. Do výsledné ceny tepelné energie je třeba započítat další náklady, jako jsou např. odpisy, elektrická energie, náklady na obsluhu, opravy a údržba, revize, pojištění, atd. Tyto tvoří asi čtvrtinu z celkové ceny tepelné energie.

V případě odpojení odběratele od soustavy CZT se postupuje dle § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení hradí veškeré náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení ten, kdo odpojení požaduje. Konkrétní výši nákladů spojených s odpojením však nelze obecně stanovit, neboť tyto zcela závisejí na konkrétních podmínkách a skutečném rozsahu prováděného odpojení.

Významné úspory v platbách za tepelnou energii lze dosáhnout snížením spotřeby.


Snížení spotřeby tepelné energie

Jakými způsoby lze snížit celkovou spotřebu tepelné energie?

Největší úspory lze dosáhnout komplexním zateplením budovy (zateplení obvodového pláště, střechy, výměna oken), kdy může spotřeba tepla klesnout až o 30 %.

Dále je důležité správné vyregulování topné soustavy a instalace termostatických hlavic na základě regulační zprávy. Instalací termostatických hlavic můžou odběratelé ušetřit 10-15 % spotřebované energie.

Každý odběratel pak může k snížení celkové spotřeby tepla přispět snížením pokojové teploty o jeden stupeň. Tímto způsobem lze dosáhnout úspory až 6 % z celkových nákladů na vytápění.

 

 

 

 

 

 

zpět nahoru

© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX